Nieuws

Het OV kan effectiever en beter dan de Provincie Overijssel aangeeft in het OV Koersdocument

Het Rocov Overijssel is een wettelijk adviesorgaan van de provincie Overijssel betreffende het OV. Het Rocov maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer (OV) voor iedereen. Dat geldt voor het traditionele OV, maar ook voor alternatieve vervoervormen die in de plaats daarvan komen. Het moet voor de reiziger makkelijker worden van A naar B te komen in plaats van moeilijker of zelfs onmogelijk.
De provincie kiest ervoor te bezuinigen op het OV. Dat leidt tot nieuw beleid met grote gevolgen, vooral voor het busvervoer op het platteland en in de steden. De nieuwe beleidsuitgangspunten staan in het recente OV Koersdocument.


Dit Koersdocument is op 13 en 20 april behandeld in de Commissie Verkeer en Vervoer van PS (Statenvoorstel PS/2016/171). Op 11 mei zullen PS een besluit nemen over het OV Koersdocument.
Het Rocov kan zich vinden in een aanpak die gericht is op een meer effectieve en duurzame inrichting van het OV. Het ROCOV maakt zich echter zorgen over een aantal belangrijke aspecten die in het Koersdocument worden veronachtzaamd.Mobiliteitsmix biedt geen zekerheid.
Het Koersdocument gaat uit van de zo genaamde mobiliteitsmix voor gebieden en plaatsen waar in de toekomst geen of veel minder dan nu traditionele OV diensten zullen worden aangeboden. Bij de mobiliteitsmix spelen lokale initiatieven en de inzet van vrijwilligers een belangrijke rol. Daarbij gaat het zaken als buurtbussen, belbussen en meerijdarrangementen met particuliere auto’s. In de mobiliteitsmix is er alleen nog plaats voor regulier OV op tijdstippen met veel vervoervraag. Binnen de mobiliteitsmix is er voor gemeentes die dat willen ook nog de optie van het openstellen van het doelgroepenvervoer voor reizigers die daartoe niet behoren.


Het Rocov is van mening dat deze aanpak veel te vrijblijvend is omdat hiermee de noodzakelijke zekerheid voor de inwoners van en bezoekers aan de betrokken gebieden en plaatsen om van A naar B te kunnen reizen verdwijnt. Het is onduidelijk of en hoe de lokale initiatieven in voldoende mate van de grond komen. Hetzelfde geldt voor de optie van het
openstellen van doelgroepenvervoer voor OV reizigers. Het Rocov vindt dat de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de regie voor de nieuw te vormen modellen. De in het koersdocument opgenomen rol van marktmeester vindt het Rocov te mager.
Kernnet te beperkt.


Het voornemen in het koersdocument om de regio ten oosten van Dedemsvaart aan het kernnet te onttrekken gaat het Rocov te ver. De samenhang van het OV-netwerk binnen Overijssel (inclusief Twente) verdwijnt evenals de aansluiting van het Overijsselse OV-netwerk op dat van Drenthe en Groningen.


Conclusie Rocov
Het ROCOV concludeert dat de gewenste kwaliteit van het OV sterk onder druk komt te staan door de inkrimping van het kernnet en doordat in het Koersdocument transparante kaderstellingen ontbreken bij de mobiliteitsmix.


Het Rocov vindt het niet realistisch uit te gaan van de verwachting dat de burgers zich zelf wel redden bij het ontbreken van regulier OV of goede alternatieven daarvoor in de mobiliteitsmix. Niet iedereen beschikt over een goed netwerk voor hulp en er wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers. Dat kent zijn grenzen. De zwakkeren in de samenleving zullen de tol hiervoor betalen doordat zij minder goed in hun mobiliteitsbehoefte kunnen voorzien.


De in het koersdocument aangedragen motieven voor te verwachte ontwikkelingen op basis van maatschappelijke en lokale betrokkenheid, geven het Rocov onvoldoende geloofwaardige handvatten voor het OV-beleid voor de komende 5 tot 10 jaar.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de volgende personen


Jan Maijers, Voorzitter Rocov
Email: janmadal@msn.com
Tel: 0529-432719 en 06-54647380


Gerrit Heutink, lid Rocov
Email: r.heutink@sallandxs.net
Tel: 0529-432498


Marlies Mulder, ambtelijk secretaris Rocov,
Email: mmxlprojectondersteuning@outlook.com
Tel: 06-12366761
.