Taken en bevoegdheden

In de Wet personenvervoer 2000 zijn aan de consumentenorganisaties, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, bevoegdheden toegekend zowel ten opzichte van de concessieverlener als de concessiehouders. Gelet op het gesloten convenant komen deze bevoegdheden voor het concessiegebied van de provincie Overijssel toe aan het ROCOV. Het gaat hierbij om het recht van advies en de plicht om geïnformeerd te worden.

 1. De provincie moet het ROCOV om advies vragen over het program van eisen (PvE) van een concessie. Dit moet vooraf geschieden en op een tijdstip dat het advies er toe doet. Het gaat hierbij om een gekwalificeerd advies, omdat bij niet opvolgen van het advies uitleg gegeven moet worden van de redenen. Bij de verlening van een concessie zonder PvE moet over de concessieverlening als zodanig advies worden gevraagd. Tenslotte heeft het Rocov recht van advies bij het wijzigen of verlengen van een concessie.
 2. De provincie moet het ROCOV in elk geval informeren over de onderwerpen, waarover dit de provincie moet adviseren. Het advies over een PvE komt doorgaans tot stand op basis van door de provincie verstrekte informatie in de vorm van een concept-PvE. In Overijssel krijgt dit veelal gestalte in de vorm van een meedenken van het ROCOV in de verschillende stadia van totstandkoming van een PvE, uitmondend in een formeel advies naar aanleiding van het laatste concept-PvE. In geval van verlenging of verandering van een concessie dient de provincie het ROCOV te informeren over redenen en inhoud van voorgenomen verlenging dan wel verandering van een concessie, zodat het advies adequaat kan zijn. Daarnaast schrijft de wet voor dat de provincie het ROCOV ten minste eenmaal per jaar dient te informeren over de mate van bereikbaarheid van het concessiegebied en de aanleg en het onderhoud van infrastructuur ten behoeve van het open-baar vervoer.
 3. De vervoerders moeten het Rocov ten minste eenmaal per jaar om advies vragen over de volgende onderwerpen:

  • Wijziging van de dienstregeling
  • Uitvoering van de dienstregeling
  • Tarieven
  • Wijze van informatie over dienstregeling en tarieven
  • Vervoervoorwaarden
  • Modellen van (eigen) vervoerbewijzen
  • Verkrijgbaarheid van vervoerbewijzen
  • Wijze van betalen van de vervoerbewijzen
  • Voorzieningen voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Klachtenafhandeling
  • Terugbetalingsregeling
  • Kwaliteitsdoelstellingen

  Ook hier is sprake van een gekwalificeerd advies.

 4. De vervoerders moeten op voorschrift van de provincie het ROCOV ten minste twee weken voor de (half)jaarlijkse bespreking informeren over dezelfde onderwerpen als die, waarover advies moet worden gevraagd.